ಕುಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಗಳ್ಳ ಮೋರಿ, ಸೂರಿ ಸೆರೆ
ಬೆಂಗಳೂರು,20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (ಹಿ.ಸ): ಆ್ಯಂಕರ್ : ಕುಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಗಳ್ಳ ಮೋರಿ, ಸೂರಿ ಸೆರೆ, 12.5 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತ
ಕುಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಗಳ್ಳ ಮೋರಿ, ಸೂರಿ ಸೆರೆ


ಬೆಂಗಳೂರು,20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (ಹಿ.ಸ):

ಆ್ಯಂಕರ್ : ಕುಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಗಳ್ಳ ಮೋರಿ, ಸೂರಿ ಸೆರೆ, 12.5 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತು ವಶ.

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸಮಾಚಾರ್


 rajesh pande